Dokumentacja medyczna

Strona główna » Dokumentacja medyczna

W ramach diagnostyki i leczenia w naszym Centrum prowadzona jest dokumentacja medyczna. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzonej przez nas dokumentacji.

Jakie dane należy przygotować?

Do stworzenia dokumentacji medycznej będą nam potrzebne następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • płeć
  • numer telefonu

W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do wyrażenia zgody – będzie potrzebne imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz jego adres zamieszkania.

Dane, które muszą znaleźć się w dokumentacji medycznej reguluje rozdział VII ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Czy należy mieć ze sobą dokument tożsamości?

Tak, dokument tożsamości jest niezbędny do zweryfikowania tożsamości pacjenta. Dokument (dowód osobisty lub paszport) należy okazać przed wizytą u lekarza, w rejestracji.

Dowód osobisty będzie także potrzebny w sytuacji, gdy pacjent chce odebrać wyniki badań, receptę lub kopię dokumentacji.

Należy pamiętać, że osoba upoważniona przez pacjenta do odbioru wyników badań, dokumentacji lub recepty, także musi zweryfikować swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport.

W jaki sposób można otrzymać dostęp do dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w Centrum Medycznym Zdrowy Profil (możliwe jest wykonanie notatek lub zdjęć);

2) przez sporządzenie kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-mail (jeżeli pacjent chce otrzymać swoją dokumentację medyczną mailem, ma możliwość wypełnienia odpowiedniej zgody podczas wypełniania kwestionariusza zapisu przy pierwszej wizycie);

5) na informatycznym nośniku danych np. pendrive (jeżeli pacjent chce otrzymać dokumentację medyczną na nośniku danych, powinien przynieść ze sobą nowy, nieużywany, zamknięty nośnik – ograniczenie stosowane jest w celu uniknięcia zainfekowania komputerów wirusami i trojanami).

Czy można upoważnić inną osobę do odbioru dokumentacji medycznej?

Tak. Pacjent ma prawo upoważnić jedną lub kilka osób do odbioru swojej dokumentacji medycznej. Pacjent może upoważnić dowolną osobę – może to być żona, mąż, dorosłe dziecko, ale także sąsiad czy przyjaciel. Nie jest prawdą, że najbliższa rodzina jest upoważniona do dokumentacji medycznej pacjenta „z urzędu”. Wyjątkiem są rodzice bądź opiekunowie prawni osób nieletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych – mają oni pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Pacjent może wypełnić odpowiednie upoważnienie podczas wypełniania kwestionariusza zapisu przy pierwszej wizycie. Może także napisać odpowiednie upoważnienie w domu i przekazać je osobie upoważnionej. Na upoważnieniu powinny znaleźć się dane pacjenta oraz osoby upoważnionej (imię, nazwisko, adres, PESEL lub seria i numer dowodu).